Psychológia

Rozdelenie vlastností osobnosti (2 typy + Pavlov)

Rozdelenie vlastností osobnosti (2 typy + Pavlov) 1.delenie: 1. schopnosti a zručnosti, 2. charakter, 3. temperament, 4. emocionalita a vôľa, 5. motivačné vlastnosti, 6. záujmy, postoje, role 2.delenie, tzv. veľká 5:1.extraverzia – introverzia2. prívetivosť...

Vzťah medzi motiváciou a správaním

Vzťah medzi motiváciou a správaním.Motivačné správanie sa spustí, ak je motivačný stav dostatočne aktívny, ak je dostatočne presvedčivý a možné následky sú znesiteľné. vzorec vzťahu medzi motiváciou a správaním: B=F (MPHZ) B = Správanie;...

MOTIVÁCIA

Otázka č.10.MOTIVÁCIA. Motivácia je proces, krátkodobý aktuálny stav, ktorý vzniká na základe pôsobenia motívov.Motivácia vychádza zo stavu nedostatku a jej uspokojenie vyvoláva pozitívne emócie.Môžu ju spúšťať a/ vnútorné pohnútky, hlad, smäd a pod) ,...

TVORIVÉ MYSLENIE

Otázka č.8.TVORIVÉ MYSLENIE. Tvorivosť – kreativita je najvlastnejším atribútom človeka, označuje schopnosť vytvárania nových kultúrnych, technických, duchovných a materiálnych hodnôt. Je to aktivita prinášajúca doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory. Základom tvorivosti je...

9. POZORNOSŤ

Otázka č.9.POZORNOSŤ. Psychická činnosť sa uskutočňuje v bdelom stave. T.j. keď sme si niečoho vedomí. Tento stav sa nazýva vigilita. Najvyšší stupeň vigility je pozornosť.Pozornosť je psychický stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameriava...

Teórie inteligencie

Teórie inteligencie.– sa v zásade dajú rozdeliť na 2 veľké skupiny: 1. teórie genetické, 2. teórie faktorové. 1.:Vo vývinovej psychológii teória J. Piageta predpokladá, že vývoj poznania prebieha na základe vrodených schém, ktoré sa...

REČ, INTELIGENCIA

REČ.Reč je spojená s myslením a má význam pre jeho ďalší rozvoj. Reč je prostriedkom výmeny, odovzdávania myšlienok a skúseností medzi ľuďmi. Reč je forma dorozumievania a jej nástrojom je jazyk. Základnou jednotkou reči...

UČENIE

Otázka č.6.UČENIE. Učenie je zámerné, cieľavedomé a systematické nadobúdanie vedomostí, zručností a návykov, ako aj foriem správania a osobnostných vlastností. Teórie učenia.Asocianistická = utváraním asociácií medzi elementami vznikajú psychické celky. (Wundt) Teória podmieňovaním =...

MYSLENIE A REČ

Otázka č.7.MYSLENIE A REČ. Z psychologického hľadiska patrí myslenie medzi kognitívne funkcie osobnosti. Umožňuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností medzi ľuďmi. Myslenie nielen využíva, ale aj osobitným spôsobom ovplyvňuje všetky ostatné psychické procesy (pozornosť,...