Psychológia

Formy myslenia

Formy myslenia: 1. pojem = rečové vyjadrenie podstatných znakov predmetu, alebo javu. Pojem môže byť konkrétny ( myšlienkové obrazy reálnych a vnímateľných vecí), a abstraktný (myšlienková prezentácia neexistujúcich javov).2. súd = vzťah medzi dvomi...

Fázy procesu pamäti

Fázy procesu pamäti :1. zapamätávanie = vštepovanie a fixácia senzorických informácií, aby sa ohli uložiť do pamäti. Zapamätávanie môže byť a/ úmyselné – človek si vytýči cieľ niečo si zapamätať, b/ učenie – špeciálne...

Zabúdanie a jeho príčiny

Zabúdanie a jeho príčiny.Zabúdanie je považované za súčasť pamäti. Zabúdanie je to, o čom už v podstate nič nevieme, hoci predtým sme si to už pamätali. Neschopnosť spomenúť si na niečo, čo síce vieme,...

Poznávacie procesy poznávania a vnímania

Poznávacie procesy poznávania a vnímania. Poznávanie je proces utvárania obrazu sveta vo vedomí človeka. Jeho výsledkom je poznanie. Začína zmyslovým poznávaním (pociťovanie, vnímanie).Pociťovanie – odraz najjednoduchšej vlastnosti predmetu. Nazývame ho aj senzorické procesy, keďže...

PAMAŤ

Otázka č.5. PAMAŤ . Pamäť považujeme za základnú vlastnosť živých organizmov. Jej zmyslom je uchovanie individuálnych skúseností.Zaraďuje sa do kognitívnych procesov – je hlavným predpokladom učenia a duševného vývinu človeka.Pamäť je biopsychická vlastnosť, ktorá...

PSYCHICKÉ PROCESY, POJMY, KATEGÓRIE

Otázka č.4.PSYCHICKÉ PROCESY, POJMY, KATEGÓRIE. Psychiku osobnosti tvoria P procesy, P stavy a P vlastnosti. Psychické procesy sa považujú za najmenej stále duševné javy. Sú relatívne rýchle a premenlivé. Ich výsledkom sú psychické obsahy,...

ZÁKLADNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMERY

Otázka č.3.ZÁKLADNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMERY. 1.PSYCHOANALÝZA (hlbinná psychológia) vysvetľuje duševný život človeka na základe jeho nevedomých procesov. Jej zakladateľ je Sigmund Freud . vychádzal z názoru, že hlavným procesom psychiky človeka je nevedomie. Za základné...

ZÁKLADNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMERY

3. BEHAVIORIZMUS (behavior = správanie), jeden z najrozšírenejších smerov 20. storočia v USA. Tvrdí, že predmetom P je iba správanie, t.j. vonkajšia, viditeľná činnosť človeka. Princíp behaviorizmu je vyjadriteľný schémou S-R (S = stimul,...

Metódy psychológie

Otázka č. 2. Metódy psychológie. Vedecká metóda je súbor princípov a prostriedkov na získanie vedeckých poznatkov. Sú to postupy, pomocou ktorých sa poznáva daný predmet, alebo vec.Metodológia psychológie rieši základné spôsoby skúmania psychologických problémov....

PREHĽAD SYSTÉMU PSYCHOLOGICKÝCH VIED

PREHĽAD SYSTÉMU PSYCHOLOGICKÝCH VIED. 1. Základné psychologické disciplíny – poskytujú informácie najvšeobecnejšieho charakteru.-všeobecná psychológia,– vývinová psychológia,– P osobnosti,– sociálna P 2. Špeciálne psychologické disciplíny – skúmajú špecifické psychologické javy.– zoopsychológia,– psychofyzika (= vzťahy medzi...