Psychológia

Fyzické prejavy fóbie

Fóbia z neživých predmetov alebo zo situácií, napr. akrofóbia – strach z výšky, automysofóbia – strach zo špiny, zašpinenia sa ; nyktofóbia – strach z tmy, klaustrofóbia – strach z uzavretého priestoru ; ofresiofóbia...

Liečba fobických úzkostných porúch

Liečba fobických úzkostných porúchV súčasnosti dokážeme fóbie veľmi dobre liečiť. Psychológovia, alebo psychiatri liečia bud´ liekmi, psychoterapiou, alebo kombináciou oboch. Pacientom sú predpisované anxiolytiká, lieky proti úzkosti, ktoré pôsobia na úrovni mozgu, kde zasahujú...

Fobická úzkostná porucha

Fobická úzkostná porucha, skrátene fóbia, ( phobos,gréc.= strach, úzkosť a zmätok) je špeciálna forma strachu. Osoba s fóbiou trpí iracionálnym strachom zo špecifickýh objektov, aktivít alebo situácií a zároveň má nutkavú túžbu vyhnúť sa...

Fyzické prejavy fóbie

Fyzické prejavy fóbiePrudký tlkot srdca, sucho v ústach, spotené dlane, nervozita, rozšírené zrenice, zvýšené napätie, prehľbené dýchanie, zvýšený tlak krvi,sčervenanie alebo zblednutie v tvári, studené ruky či strata schopnosti pohybu sú častými prejavmi takéhoto...

Faktory efektívnosti vyučovacieho procesu

3. činitele efektívnosti vyučovacieho procesu súvisiace so školou ® nedostatočné materiálno-didaktické vybavenie školy (nemôže byť uplatnené zásada názornosti) ® preplnenosť tried (znemožňuje individuálny kontakt učiteľa so žiakmi) ® zloženie žiakov triedy (treba triedy s...

Faktory efektívnosti vyučovacieho procesu

Faktory efektívnosti vyučovacieho procesu 1. činitele efektívnosti vyučovacieho procesu súvisiace so žiakovou osobnosťou ® efektívnosť vyučovacieho procesu ovplyvňuje predovšetkým to, či žiaci presne vnímajú to, čo sa robí na vyučovacej hodine, či tomu venujú...

Faktory efektívnosti vyučovacieho procesu

2. činitele efektívnosti vyučovacieho procesu súvisiace s učiteľovou osobnosťou ® učiteľ by mal byť na náležitej didakticko-metodickej úrovni (vhodné metódy a techniky) ® sústavná príprava na každú vyučovaciu hodinu, pedagogicky správny vzťah a správanie...

Osvojovanie vedomostí

Osvojovanie vedomostí Vymedzenie vedomostí:® vedomosti sú osvojené, t. j. pochopené a zapamätané fakty a vzťahy medzi nimi, v ktorých sa odráža poznanie objektívnej skutočnosti žiakmi, ktoré vzniklo najmä vo vyučovacom procese, ale aj sebavzdelávaním...

Osvojovanie zručností a návykov

Osvojovanie zručností a návykov Vymedzenie zručností a návykov:a) zručnosť (spôsobilosť) je nadobudnutá pohotovosť (pripravenosť) správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonať istú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej činnosti; zručnosť...

Poruchy motoriky

Poruchy motorikya) poruchy motoriky, pri ktorých je jednotlivec viac alebo menej pripútaný na lôžkob) ťažkosti v psychickom vývine (detské mozgové obrny, chorea minor alebo tanec sv. Víta) Častejšie sa u detí stretneme s ľahkou...