Psychológia

Problémy žiakov v učení

Problémy žiakov v učení1. telesné problémy ® zlý zrak, zlý sluch, dýchacie problémy alebo drobné poškodenie mozgu, ktoré zhoršuje pohybovú koordináciu, zajakanie sa, koktanie2. osobné problémy ® časté zmeny školy alebo triedy, omedzený rozsah...

KOGNITÍVNE ŠTÝLY

10.A KOGNITÍVNE ŠTÝLY. TEÓRIE KOGNITÍVNEHO ŠTÝLU. VZŤAH KOGNITÍVNEHO ŠTÝLU A UČENIA. Kognitívny štýl sa týka myslenia, obvykle sa však preberá v rámci osobnosti, pretože úzko súvisí s afektivnými činiteľmi. Súvislosť medzi inteligenciou a rôznymi...

AFEKTÍVNE ČINITELE UČENIA

9.B AFEKTÍVNE ČINITELE UČENIA. MOTIVÁCIA A POVZBUDZOVANIE ŽIAKOV KU ŠKOLSKEJ PRÁCI. VPLYV EMÓCIÍ A SEBAHODNOTENIA NA VÝKON. PROBLÉMY ŽIAKOV V UČENÍ. PORUCHY UČENIA. Afektívne činitele učenia ® úzkosť – mierny stupeň učenia môže byť...

Motivácia a povzbudzovanie žiakov ku školskej práci

Motivácia a povzbudzovanie žiakov ku školskej práci Ak nie je prítomná dostatočná motivácia, uspokojivé učenie v škole pravdepodobne neprebehne. Zdrojom motivácie môže byť úzkosť. Za základné druhy motivácie považujeme intrinsické (pochádzajú z jedinca samotného)...

Charakteristika intelektovo nadaného žiaka

Charakteristika intelektovo nadaného žiaka Medzi typické charakteristiky intelektovo nadaných detí patria: ® skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku) ® objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku ® dobrá pamäť,...

Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagóg

Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagóg: ® akceptuje žiaka s intelektovým nadaním a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti a správania ® zohľadňuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ® rozvíja a stimuluje jeho poznávacie schopnosti ® dbá na všestranný...

Testovanie inteligencie

Testovanie inteligencie ® začiatok môžeme nájsť v roku 1905, keď psychológovia Alfred Binet a Théodore Simon vytvorili metódy umožňujúce rozlíšenie detí, ktoré boli príliš „slabomyseľné“ pre vzdelávanie na normálnych školách ® Binet zostavil súbor...

Modely inteligencie

Modely inteligencie ® Carl Spearman vytvoril dvojfaktorovú teóriu inteligencie; existuje:a) všeobecný faktor inteligencie („g“)b) rad špecifických schopností faktorov („s“) ® alternatívne modely inteligencie; revízia Stanford-Binetovej stupnice obsahuje štyri schopnosti oblasti, a to verbálne schopnosti,...

Sociálne vzťahy a city v adolescencii

Sociálne vzťahy a city v adolescencii ® keď dospelí uznávajú mladého človeka, keď mu umožňujú prejavovať samostatnosť a dovoľujú mu uplatňovať aj ambície, dochádza k vzťahu vzájomného rešpektovania, kamarátskemu vzťahu ® vysvetlenia, argumenty a...

INTELIGENCIA. DEFINÍCIE, ŠTRUKTÚRA A MERANIE INTELIGENCIE

9.A INTELIGENCIA. DEFINÍCIE, ŠTRUKTÚRA A MERANIE INTELIGENCIE. PODPRIEMERNE A NADPRIEMERNE NADANÉ DETI. ® inteligenciu môžeme vymedziť ako schopnosť rozpoznávať vzťahy a využívať ich pri riešení problému ® vysoká čí nízka inteligencia veľkou mierou predurčuje...