Psychológia

Teórie pamäti

Teórie pamäti: 1. fyziologické teórie pamäti – činnosť pamäti umožňuje plastickosť nervovej sústavy, ktorá umožňuje vytvárať v bunkách mozgovej kôry a na synapsiách po vzruchu isté stopy a dočasné nervové spoje medzi týmito stopami...

PAMÄŤ. CHARAKTERISTIKA, DRUHY, TYPY, FÁZY, KAPACITA PAMÄTI

6.A PAMÄŤ. CHARAKTERISTIKA, DRUHY, TYPY, FÁZY, KAPACITA PAMÄTI. PAMÄŤOVÉ STRATÉGIE. METAPAMÄŤ. MOŽNOSŤ ROZVÍJANIA PAMÄTI ŽIAKOV V ŠKOLE. Pamäť je psychický proces odrazu minulého prežívania a správania vo vedomí človeka. Umožňuje vytvárať individuálnu skúsenosť a...

Trieda ako skupina

Trieda ako skupina  základným kolektívom vo výchovno-vzdelávacej činnosti je školská trieda  školská trieda je malá sociálna skupina, ktorá je oficiálne organizovaná, má presne vymedzené zásady činnosti a normy správania sa žiakov a...

SOCIÁLNE SKUPINY ŽIAKOV

5.B SOCIÁLNE SKUPINY ŽIAKOV. KLASIFIKÁCIA A CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNYCH SKUPÍN. MODIFIKÁCIA SOCIÁLNYCH VZŤAHOV V SKUPINE. TRIEDA AKO SKUPINA. SOCIÁLNE POZÍCIE, STATUSY A ROLY ŽIAKOV. Sociálne skupiny žiakov V každej sociálnej skupine sa vytvárajú rozmanité medziľudské...

Klasifikácia a charakteristika sociálnych skupín

Skupina môže na základe úloh a pozícií člena podporovať jeho psychický vývin tým, že vytvára spoločenské cítenie, záujmy, hodnotové potreby alebo môže deformovať a brzdiť tento vývin. Skupiny = malé a veľké  formálne...

PREDSTAVY A FANTÁZIA V ŠKOLE

5.A PREDSTAVY A FANTÁZIA V ŠKOLE. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA PREDSTAVIVOSTI A FANTÁZIE. ZÁKLADNÉ DRUHY PREDSTÁV. Človek môže mať vo svojom vedomí názorné obrazy vonkajších predmetov a javov aj vtedy, keď práve nepôsobia na jeho receptory....

Základné druhy predstáv

Základné druhy predstáv: V najvšeobecnejšej podobe predstavy rozdeľujeme na:g) pamäťové (spomienkové) – ich podstatou je viac-menej presná reprodukcia (znovupremietnutie) pôvodného zážitku (pocitu alebo vnemu) vo vedomí; rozlišujeme jedinenčné (predstavy celkom určitého, konkrétneho, jednotlivého predmetu,...

Typy predstavivosti

Typy predstavivosti: Nie všetci ľudia majú rovnakú schopnosť vybavovať si predstavy čo do obsahu zážitku.a) zrakový (vizuálny) typ – ľahko si vytvára a vybavuje zrakové predstavy a tie zvyčajne dominujú nad ostatnými druhmi predstávb)...

Poradenský proces

Poradenský proces  problém dieťaťa: a) jednoduchý b) zložitý  jednoduchý problém je taký, ktorý možno označiť za izolovaný; jednoduché problémy možno zvládnuť zvyčajne jednorázovým opatrením, na ktorom sa učiteľ dohodne s dieťaťom; úlohou...