Psychológia

Rola poradcu

 nesúdiaci prístup: – poradca by nemal v dieťati vyvolávať dojem, že len preto čakal nech dohovorí, aby mu vyslovil svoj zásadný názor na jeho činy a osobné vlastnosti – to posledné, čo dieťa...

Možnosti usmerňovania vnímania žiakov v škole

Možnosti usmerňovania vnímania žiakov v škole:  efektívnosť vnímania podmieňujú predovšetkým osobitosti vnímaných predmetov a javov (sila, veľkosť, jednoduchosť alebo zložitosť, osvetlenie, pohyblivosť atď)  vonkajšie podnety žiaci najlepšie vnímajú vtedy, keď dosahujú určitú...

VÝCHOVNÉ VEDENIE A PORADENSTVO V ŠKOLE

4.B VÝCHOVNÉ VEDENIE A PORADENSTVO V ŠKOLE. PORADENSKÝ PROCES. ROLA VÝCHOVNÉHO PORADCU A ŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA.  každý učiteľ je i výchovným poradcom; do funkcií učiteľa patrí pomáhať deťom vyrovnávať sa s osobnými problémami a...

Problém dôvernosti

Problém dôvernosti  dôveryhodnosť a sympatia sú to hlavné, čo môže dobrý poradca dieťaťu poskytnúť  vzniká veľký problém, keď dieťa hovorí poradcovi veci, ktoré sa týkajú porušovania dôležitých pravidiel školy alebo ktoré ohrozujú...

Základné druhy vnímania

Základné druhy vnímania: 1. vnímanie tvaru – vnímanie formy a veľkosti vnímaných objektov2. vnímanie priestoru – vnímanie priestorových vzťahov vnímaných objektov3. vnímanie hĺbky (vzdialenosti) – uskutočňuje sa predovšetkým akomodáciou šošovky, ktorá zostruje obraz predmetov...

Základné druhy pocitov

Základné druhy pocitov:1. vonkajšie (exteroanalyzátory): a) diaľkové – zrakový (pocity farby) – sluchový (rečové pocity, tóny, hrmoty) – vibračný – čuchový b) dotykové – chuťový (sladké, kyslé, horké, slané) – tlakový (dotyk, tlak, ostrý,...

Všeobecná charakteristika vnímania

Všeobecná charakteristika vnímania Človek sa v prostredí neorientuje iba na základe jednotlivých izolovaných pocitov, respektíve odrážaných jednotlivých vlastností predmetov a javov. Súčinnosť analyzátorov pri odrážaní vonkajšieho sveta nazývame vnímaním a výsledok procesu vnímania –...

Charakteristika vysokokreatívneho jednotlivca

Charakteristika vysokokreatívneho jednotlivca:  mentálne zdravie a intelektová účinnosť  túžba po sebarealizácii, tendencia prejaviť sa  pozitívny obraz o sebe  psychická istota  osobnostná sloboda, bránenie sa proti obmedzovaniu  snaha po...

PERCEPCIA A ŠKOLA

4.A PERCEPCIA A ŠKOLA. ZÁKLADNÉ DRUHY POCITOV A VNEMOV. INDIVIDUÁLNE ROZDIELY PRI VNÍMANÍ A POCIŤOVANÍ. PORUCHY VNÍMANIA. MOŽNOSTI USMERŇOVANIA VNÍMANIA ŽIAKOV V ŠKOLE. Vseobecná charakteristika pociťovania Najjednoduchšie, ale pritom základné informácie o vonkajšom svete,...

Úrovne tvorivosti

Úrovne tvorivosti:1. expresívna tvorivosť – vyznačuje sa najmä spontánnosťou a voľnosťou; je typická pre deti v predškolskom veku; prejavuje sa v detských kresbách, v typických detských otázkach: prečo? načo?2. produktívna kreativita – utvára sa...