Psychológia

PIAGETOVA TEÓRIA KOGNITÍVNEHO VÝVINU

Charakteristika kognitívnych štádií: 3. konkrétne operácie (približne od siedmych do jedenástich rokov)  deti získavajú usporiadanú a súdržnú symbolickú sústavu myslenia, ktorá im umožňuje anticipovať udalosti a ovládať svoje okolie  ich myslenie je...

TVORIVOSŤ. POJEM, FAKTORY A ÚROVNE TVORIVOSTI

3.B TVORIVOSŤ. POJEM, FAKTORY A ÚROVNE TVORIVOSTI. FÁZY TVORIVÉHO PROCESU. TVORIVÉ METÓDY VYUČOVANIA. CHARAKTERISTIKA TVORIVÉHO ŽIAKA. Pojem tvorivosti Problematika psychológie tvorivosti (kreativity) sa systematicky začala skúmať od päťdesiatych rokov. V roku 1950 severoamerický psychológ...

PIAGETOVA TEÓRIA KOGNITÍVNEHO VÝVINU

Charakteristika kognitívnych štádií: 2. predoperačné myslenie (približne od dvoch do siedmych rokov)  delí sa na dve subštádia: a) predpojmové subštádium b) intuitívne subštádium  predpojmové subštádium – stále viac sa presadzujú symbolické činnosti;...

Podmienky učenia

Podmienky učenia:1. podmienky súvisiace s učiacim sa jednotlivcom  faktory: a) nezrelosť mechanizmov učenia sa u jednotlivca b) predchádzajúca skúsenosť c) schopnosti2. podmienky súvisiace s učiteľom3. podmienky súvisiace s učebným materiálom  podmienky: a)...

PIAGETOVA TEÓRIA KOGNITÍVNEHO VÝVINU

3.A PIAGETOVA TEÓRIA KOGNITÍVNEHO VÝVINU. CHARAKTERISTIKA KOGNITÍVNYCH ŠTÁDIÍ. Poznatky Jeana Piageta viedli k navrhnutiu vývojovej teórie, vysvetľujúcej, ako si deti vytvárajú koncepty (poňatia alebo pojmy), s ktorými narábajú pri myslení. Táto teória hovorí, že...

Druhy učenia

 základné metódy verbálneho učenia: a) metóda podržaných členov – zisťuje sa ňou počet verbálnych prvkov, ktoré sa reprodukujú pokusnými osobami bezprostredne po jednom exponovaníb) metóda naučenia – pokusná osoba sa učí predkladaný materiál,...

Zákony učenia

Zákony učenia:1. zákon motivácie – cieľavedomé učenie nemôže existovať bez aktivity učiaceho sa; túto aktivitu vyvoláva predovšetkým stav motivácie; vysoká duševná aktivita sa dostavuje pri pôsobení intenzívnej motivácie motivácia: a) vnútorná – stav, ktorý...

UČENIE. DEFINÍCIE UČENIA

2.B UČENIE. DEFINÍCIE UČENIA. DRUHY A TEÓRIE UČENIA. ZÁKONY UČENIA. Správanie človeka, jeho vedomosti, zručnosti, postoje sa neobjavujú v živote samočinne, ale utvárajú sa alebo získavajú v procese učenia sa. Nevyhnutnou okolnosťou vzniku procesu...

Druhy učenia

Druhy učenia:1. podmieňovanie – podstatou tohto druhu učenia je vytváranie podmienených reflexov (dočasných nervových spojov, asociácii v mozgu)podmieňovanie: a) klasické (pavlovovské) – objavil Ivan Petrovič Pavlov pokusmi na psoch; Pavlov objasnil svojimi podmienenými reflexmi...

Vývin a škola

Vývin a škola Výchova patrí medzi najdôležitejšie činitele vývinu. Vzťah medzi vývinom a výchovou je dialektický, vzájomne sa podmieňujúci. Vývin psychiky tvorí predpoklad pre výchovu a výchova tvorí podmienku vývinového napredovania. Ak má byť...