Psychológia

Prostredie

Prostredie Prostredie ovplyvňuje psychický vývin individuálne špecifickým spôsobom, ktorý závisí na kvalite, intenzite a dobe pôsobenia tohoto prostredia, tak na dedičných predpokladoch, ktoré sú ním stimulované. Vývin psychických vlastností je možné do určitej miery...

Základné formy sociálneho učenia

Základné formy sociálneho učenia:a) napodobňovanie – predstavuje preberanie určitých spôsobov správania iných ľudí; ním žiak získava veľké množstvo vlastností, najmä v raných vekových obdobiachb) stotožňovanie – výrazná forma preberania vzorov správania, keď dochádza k...

Zákonitosti duševného vývinu

Zákonitosti duševného vývinu:e) vývin je celistvý proces – rozvíja sa celý organizmus, celá osobnosť človeka; jednotlivé oblasti telesného či duševného vývinu sa vzájomne podmieňujú, navzájom súvisia f) vývin je súvislý proces – jednotlivé vývinové...

Duševný vývin a činitele duševného vývinu

Duševný vývin a činitele duševného vývinu Duševný vývin je proces psychických zmien, ktoré sa uskutočňujú v čase, v dôsledku ktorých psychika človeka sa ustavične mení. Zahrňuje evolučné (rast, zdokonaľovanie) a involučné zmeny (úbytok schopností...

Kritériá pri utváraní si dojmu o inom človeku

Kritériá pri utváraní si dojmu o inom človeku:1. kritérium dôveryhodnosti – váhu pre nás má informácia z dôveryhodného zdroja2. kritérium zápornej hodnoty – väčší význam obyčajne priradzujme negatívnej informácii3. kritérium prvotnosti – väčší dôraz...

Vzťah pedagogickej psychológie k pedagogike

Vzťah pedagogickej psychológie k pedagogike Blízky vzťah pedagogickej psychológie a pedagogiky vyplýva zo vzájomného pôsobenia a spolupôsobenia (vplyvu) výchovy a vzdelávania na psychiku žiakov a na druhej strane z pôsobenia zmien v psychike žiaka,...

SOCIÁLNA PERCEPCIA

1.B SOCIÁLNA PERCEPCIA: VNÍMANIE A POZNÁVANIE OSOBNOSTI ŽIAKOV. CHYBY A SKRESLENIA PRI PERCEPCII. METÓDY A MOŽNOSTI UČITEĽA PRI POZNÁVANÍ ŽIAKOV. Sociálna percepcia je vnímanie prostredia, odraz vlastností predmetov a javov ako celku, vnímanie človeka,...

Vzťah pedagogickej psychológie k všeobecnej psychológii

Vzťah pedagogickej psychológie k všeobecnej psychológii Všeobecná psychológia, ktorá skúma všeobecné zákonitosti psychických javov človeka, došla vo výskumoch i teoretických prácach k výsledkom, ktoré mali isté pedagogické súvislosti, či už v oblasti výchovy v...