Psychológia

Úvod do sociálnej psychológie

1. Úvod do sociálnej psychológie – 3 názory na predmet SP: – predmetom je: a. osobnosť, zákonitosti jej formovania, interakcia jedincov podmienená ich spoločnou činnosťou, psychika jedinca vo vzťahu k druhým jedincom b. masové...

Úvod do sociálnej psychológie

– základné pojmy:– osobnosť – dynamický celok relatívne stálych psychických a psycho-sociálnych vlastností človeka, kt. sa vyvíja a utvára v procese socializácie– interakcia – roces vzájomných vzťahov a kontaktov medzi jednotlivcami a skupinami– sociálne...

Humanisticko- holistické teórie osobnosti.Carl.R. Rogers

Dynamika osobnostiOrganizmus má len jednu motivačnú silu- sebaaktualizačný pud a jeden životný cieľ- stať sa sebaaktualizovaným. Dve najdoležitejšie potreby sú potreba pozitívneho prijímania inými ľudmi a potreba sebaprijímania. Organizmus sa napredovaním stáva diferencovanejším a...

Humanisticko- holistické teórie osobnosti.Carl.R. Rogers

Humanisticko- holistické teórie osobnosti.Carl.R. Rogers Humanizmus zdorazňuje dostojnosť a hodnotu človeka a jeho sebarealizáciu. Humanistický teoretici sú v opozícii behaviorizmu a psychoanalýze. Veria, že človek má v sebe potenciál pre zdravý a tvorivý rast....

Spolužitie partnerov bez sobáša

1.5.2 Spolužitie partnerov bez sobáša V poslednej dobe sa v západnej spoločnosti stále častejšie vyskytuje spolužitie muža a ženy manželským spôsobom bez sobáša (konkubinát, kohabitácia). Tolerancia spoločnosti voči nim je dnes pomerne vysoká. To,...

Odvrátená strana rodiny

1.6 Odvrátená strana rodiny Vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi i medzi inými príbuznými nie sú vždy láskyplné a uspokojujúce – často bývajú zdrojom obrovského napätia, napĺňajú členov rodiny pocitmi zúfalstva, úzkosti alebo viny....

Násilie v rodine

1.6.2 Násilie v rodine Domov sa stal najnebezpečnejším miestom v modernej spoločnosti. Podľa štatistík dochádza k fyzickému napadnutiu v domácnostiach oveľa častejšie ako na ulici a každá štvrtá vražda sa odohráva v „rodinnom kruhu“....

Rozvod

1.4.4 Rozvod Tretina až polovica v súčasnosti uzatvorených manželstiev sa do niekoľkých rokov od svadby (najčastejšie 4 roky) rozpadne. Hoci bolo manželstvo v západných krajinách po stáročia považované za prakticky nezrušiteľné a rozvod bol...

Alternatívy k manželstvu a klasickej rodine

1.5 Alternatívy k manželstvu a klasickej rodine Hoci ľudia, ktorí odmietali inštitúciu manželstva a nechceli si založiť klasickú rodinu žili v každom období ľudskej civilizácie, v súčasnosti si alternatívne životné štýly získavajú stále väčšiu...

Emocionálna a psychohygienická funkcia

1.3.4 Emocionálna a psychohygienická funkcia Zdravá rodina zaisťuje svojim členom citovú rovnováhu prostredníctvom uspokojovania emocionálnych potrieb a potrieb intímneho súžitia, dáva pocit bezpečia. Pri nedostatočnom plnení emocionálnej a psychohygienickej funkcie dochádza k deformáciám v...