Psychológia

Náboženská morálka

Náboženská morálka. Hriech a vina, odpustenie, svedomie (dobro, zlo a mravnosť, morálny vývoj, popis a výklad fenoménu svedomia, popis a výklad fenoménu viny, druhy viny a spôsoby zaobchádzania s vinou) Dobro, zlo a mravnosťNáboženstvo...

Formy náboženského prežívania

Formy náboženského prežívania (bežné formy náboženského prežívania, mimoriadne náboženské zážitky – všeobecná charakteristika, zjavenie a posadnutosť, entuziastické zážitky, glosolalie, meditačná mystika, techniky navodzovania náboženských zážitkov) Formy prežívania, ktoré teraz preberieme, nie sú obmedzené na...

Psychológia a sociológia médií

Z 10 reklám sú stredové spoty sledované najmenej. Filmom sa to rozdelí na viac pozornosti.Emočná angažovanosť – zapamätáme si prvú a poslednú reklamu, a v strede iba tá reklama, ktorá nám je blízka. PersuáziaPersuázia...

Psychológia osobnosti

Osobnosť človeka: – vyjadruje vnútornú jednotu a štruktúrovanosť obsahu duševného života človeka – ľudia čo sa týka osobnosti líšia – každý človek je individualita – osobnosť je zdroj činnosti človeka – človek vstupuje do...

Vývinová psychológia

I Predškolský vek :obdobie MŠ – od 3-6-7 rokov – dominantná činnosť je hra – dieťa pozoruje , manipuluje s predmetmi – učí sa pozorovaním a praktickou činnosťoutelesný vývin – vzrast výkonnosti vnútorných orgánov...

Motivácia

– Faktory aktivizující lids.chování, zameriavajú sa na určitý cieľ, udržiavajú ho po určitú dobu. Rokovania smerujúce k uspokojovaniu určiť potreby.– Býva spojená s em.prožitkem, kt.slouží ako signál určité potreby, prostriedok hodnotenia aktuálneho stavu, stimuluje...

FÁZY VÝVINU DETSKEJ REČI

V. FÁZY VÝVINU DETSKEJ REČI1. Obdobie dojčaťaa) Predrečové hlasové prejavy: – krik, plač (do 2. mes., vrodené vzorce správania)– výskot a hrkútanie (od 3. mes.) – reflexná činnosť, vyžaduje si fixáciu pomocou spätnej väzby...

VÝVIN SEBAUVEDOMENIA (JA, EGA, SELF)

III. VÝVIN SEBAUVEDOMENIA (JA, EGA, SELF) McCLELLANDOV MODEL VÝVINU JA (SELF) (Autor rozlišuje etapy podľa lokalizácie zdroja energie, ktorú dieťa získava pre vývin vlastného sebauvedomenia. Model sa týka vývinu JA ako základu, jadra osobnosti....

VÝVIN ROLE PODĽA POHLAVIA

IV. VÝVIN ROLE PODĽA POHLAVIA (rodovej role) 1. Imprinting (nar. – 1r) – vpečatenie– v tomto období je dôležité, aby rodičia akceptovali pohlavie dieťaťa, ktoré sa narodí/lo – ich správanie posilňuje tie prejavy dieťaťa,...