Psychológia

Postoje

Ako sa postoje vyvíjajú– niektorí bádatelia zastávajú názor, že postoje sú z veľkej časti vrodené, lebo vrodené sú niektoré osobnostné rysy (napr. neuroticizmus a stabilita) a tu potom tvoria základ postojov– ale väčšina bádateľov...

Atribúcie

3. Otázka: Atribúcie 1. Atribučné teórie– skúmajú ako ľudia vysvetľujú vlastné a cudzie konanie– atribúcia = prisudzovanie = identifikácia príčin– dávame prednosť príčinám, ktoré sú stále a trvalé pred prechodnými(Pr.: a) prišiel neskoro, lebo...

Atribúcie

3. Atribučné chyby– Základnou atribučnou chybou je pripisovať ľudské správanie vlastnostiam, či povahe tej-ktorej osoby a zanedbávať situačné informácie. To je zvlášť zreteľné vtedy, keď porovnávame vlastné a cudzie správanie. U vlastného máme tendenciu...

KULTÚRNE KONTEXTY

4. Sebapoňatie Dôležitou súčasťou sebapoňatia je sociálne porovnávanie, ktoré prebieha vo vzťahu k významným osobám referenčnej skupiny a spätná väzba, ktorú dostávame od druhých. Ľudia sa učia interpretovať sociálne prostredie a internalizujú jeho normy,...

Sociálne vnímanie

2. Otázka: Sociálne vnímanie – Výskum formovania dojmov sa zaoberá tým, ako si tvoríme predstavy o inom človeku. Zohráva tu úlohu viac faktorov:1. často si utvárame implicitné teórie o osobnostných rysoch a o tom,...

Kontexty sociálnych vzťahov

3. Sociálne schémy Sociálne vedomosti sú uchovávané v celistvých, pružných rámcoch, ktoré riadia správanie a poznávanie. Sú to:1. scenár2. schéma rolí – rámce, ktoré používame pri jednaní s ostatnými v súvislostiach určitého spoločenského vzťahu...

KULTÚRNE KONTEXTY

3. KULTÚRNE KONTEXTY 1. Etnocentrizmus Psychológia sa zameriava len na úzky výsek ľudskej skúsenosti – na Severoameričanov strednej vrstvy. To môže skresliť predmet skúmania a spôsobiť, že výsledky nemajú platnosť pre všetky typy a...

Kontexty sociálnych vzťahov

1. Otázka: Kontexty sociálnych vzťahov Sme spoločenské bytosti, stýkame sa s inými ľuďmi – pohybujeme sa teda vo fyzických, sociálnych a kultúrnych kontextoch a každý z nich nás ovplyvňuje. 1. FYZICKÉ KONTEXTY– napr. stres...

Psychológia osobnosti

Dynamika osobnosti – súvisí predovšetkým s motívmi človeka a jeho temperamentom, zaoberáme sa tiež kontrolou síl, zakladateľ je Freud, miera kontroly správania bude závisieť od miery poznania, celá vnútorná dynamika sa uskutočňuje v dvoch...

Psychológia osobnosti

Osobnosť a adaptácia – adaptácia je proces prispôsobovania sa organizmu menlivým podmienkam jeho prostredia. O adaptácii môžeme uvažovať v troch úrovniach: biologická, psychologická, sociálna, jedinec sa môže prispôsobiť prostrediu dvomi spôsobmi: aktívna alebo pasívna...