Psychológia

TEÓRIA MORÁLNEHO VÝVINU

4. TEÓRIA MORÁLNEHO VÝVINU POZNÁMKA – na skúšku postačí vedieť jedného z autorov, podľa vlastnej voľbyMorálny vývin človeka je jedným z aspektov celkového sociálneho vývinu jedinca. Proces, ktorým sa tento vývin realizuje, nazývame socializácia...

ERIKSONOVA BIODROMÁLNA TEÓRIA

5. Identita vs roztrieštenosť, zmätenosť rolí (konfúzia identity) (12. až 18.rok) – v žiadnom inom období si nie sú tak blízko „prísľub objavenia seba samého„ a „hrozba zo straty seba samého„ Objavuje sa neistota...

PIAGETOVA TEÓRIA VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ – KOGNITÍVNY VÝVIN V DETSTVE

3. PIAGETOVA TEÓRIA VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ – KOGNITÍVNY VÝVIN V DETSTVE -súčasný psychológovia popisujú charakteristiky zmien, ktoré prebiehajú v kognitívnom vývine v priebehu detstva pod vplyvom teórií významného psychológa a mysliteľa Jeana Piageta (1896-1980)-pôvodne sa...

ERIKSONOVA BIODROMÁLNA TEÓRIA

2. ERIKSONOVA BIODROMÁLNA TEÓRIA (bio dromos = životná cesta)Iným slovom, ide o tzv. epigenetickú teóriu = epigenéza naznačuje, že jeden prvok vzniká na základe iného v čase a priestore. Tým sa vyjadruje sled štádií...

DOSPELOSŤ

DOSPELOSŤ MLADŠIA DOSPELOSŤ (mecitma)20 – 30r..+-7r., DM=relatívne dovŕšenie duševnej dospelosti, HM=vrchol telesnej a psychickej výkonnostiVývinové úlohy: – udomácnenie sa, resp. osvojenie si dvoch základných životných rolí – rodinnej a profesijnej. – Výber životného partnera.Podľa...

MODELY PSYCHICKÉHO VÝVINU

II. MODELY PSYCHICKÉHO VÝVINU 1. FREUDOV MODEL PSYCHOSEXUÁLNEHO VÝVINU V DETSTVE (vychádzal zo zdroja uspokojovania biologických a psychických potrieb dieťaťa…) Neuvažoval o ďalšom vývine, končí na úrovni dospievania.Freud popisuje tieto štádiá : 1. orálne...

PREDŠKOLSKÝ VEK, MLADŠÍ ŠKOLSKÝ VEK

PREDŠKOLSKÝ VEK 3 – 6r.+-1r, DM=vznik JA, HM=dosiahnutie školskej zrelostiVývinové úlohy:– vznik a formovanie morálky (rozlišovanie dobrého a zlého), – prijatie sociálnych noriem, pravidiel a sociálnych rolí, – dieťa sa má vyznať v okolitom...