Psychológia

METÓDY UČENIA

III. METÓDY UČENIA 1. VýkladVýklad látky zaberá až 60% času vyučovacej hodiny a podľa niektorých je to príliš mnoho. Samozrejme, učitelia vo vyšších ročníkoch prednášajú viac, než učitelia v nižších ročníkoch. Čím mladší žiaci,...

METÓDY UČENIA

Pri vysvetľovaní má učiteľ sledovať reakcie žiakov. Tie mu hovoria, či žiaci výklad chápu alebo nie. Nechápavé pohľady žiakov, mračenie sa alebo strata záujmu prezrádzajú, že by učiteľ mal buď spomaliť alebo používať zrozumiteľnejšie...

METÓDY UČENIA

3. Samostatná práca a domáce úlohySP – tento spôsob používajú učitelia často. Mal by nasledovať po výklade a poskytnúť žiakom možnosť precvičovania látky pod dohľadom. Nemal by to však byť hlavný spôsob vyučovania. Učiteľ...

Oblasť poznávania, citová oblasť

Oblasť poznávaniaŠesť hlavných cieľov Bloomovej taxonómie je: 1. Vedomosti. Pamätanie alebo spoznanie niečoho, s čím sme sa predtým stretli, hoci aj bez porozumenia, použitia alebo ich menenia.2. Porozumenie. 3. Aplikácia. Použitie všeobecného pojmu, k...

Psychomotorická oblasť

Psychomotorická oblasť Donedávna bola táto oblasť prehliadaná, pretože väčšina učiteľov nebola do telesnej výchovy priamo zapojená. Do začiatku 70-tych rokov 20. storočia nebola taxonómia cieľov v psychomotorickej oblasti stanovená. Harrow (1972) ich usporiadal od...

Taxonómia vzdelávacích cieľov M. Zelinu

Taxonómia vzdelávacích cieľov M. ZelinuM. Zelina (1997) presadzuje na Slovensku koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy. V strede záujmu tvorivo-humanistickej výchovy je žiak. Sleduje sa najmä rozvoj jeho osobnosti na humanistických princípoch.Koncepcia obsahuje dva kľúčové pojmy: tvorivosť...

Ciele vzdelávania

II. Ciele vzdelávania Výchova sa v každom štáte riadi cieľmi. Delia sa:– všeobecné– špecifické– dlhodobé– strednodobé– krátkodobé Klasifikácia cieľov:Ideál výchovy Ciele typov škôl Ciele učebných a študijných odborov Ciele predmetov Ciele tematických celkov Ciele...

Taxonómie cieľov

Taxonómie cieľov:podľa Tureka, špecifické ciele. Špecifické ciele sa zvyknú, podľa psychických procesov učiacich sa žiakov, rozdeľovať na:– Poznávacie – osvojovanie vedomostí, spôsobilostí, poznávacích schopností (pamäť, myslenie a i.). Tieto ciele pri vzdelávaní prevažujú, preto...

Učenie pozorovaním

4. Učenie pozorovaním Spočíva v tom, že pozorujeme správanie iných a napodobňujeme ho. Toto učenie je časté tak u detí ako aj u dospelých.Prvý s týmto učením začal A. Bandura. Stanovil 4 faktory, ktoré...

Učenie riešením problémov

5. Učenie riešením problémov Problémové vyučovane je moderný spôsob učenia. Využíva sa pri učení talentovaných a nadaných žiakov. Na hodinách sa rozoberajú problémy z reálneho života a žiaci sa ich učia riešiť. Zásady aplikácie...