Psychológia

DOSPIEVANIE

DOSPIEVANIE STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK (puberta, pubescencia)10 – 15r.+2-1r., DM=začiatok telesného a pohlavného dozrievania, HM=dovŕšenie pohlavnej zrelosti a začiatok duševného dozrievaniaVývinové úlohy: – prijatie vlastného dospievania osobnosťou pubescenta, – vyrovnanie sa s fyzickými zmenami, telesné...

Detstvo – pokr.

Myslenie– senzomotorická inteligenciaReč – receptívna reč (dokáže viac počúvať ako hovoriť)– 10 – 12 mesiac – ovláda 10 – 12 slov– kritické obdobie (senzitívne) pre vývin reči (matka sa musí s dieťaťom rozprávať). –...

OBDOBIE BATOĽAŤA

OBDOBIE BATOĽAŤA (útly vek, ranné detstvo)1-3r.+-1r., DM=začiatok chôdze a reči, HM=vznik JA, sebauvedomeniaVývinové úlohy:– vytvoriť základy osamostatnenia sa (chôdza, reč, sebauvedomenie, osamostatňovanie v kognitívnej aj emocionálnej sfére), – formovanie osobnosti. Podľa Eriksona (1,5-3r. =...

DETSTVO – pokr.

Vývin mtorikyVeľká motorika – pohyb končatín– 4. mesiac – dokáže sa prevaliť– 6. mesiac . dokáže sedieť– 8. mesiac – dokáže chodiť (po štyroch)– 8-9. mesiac – stojí s oporou na vlastných nohách– 10-12....

PERIODIZÁCIA VÝVINU JEDINCA

I. PERIODIZÁCIA VÝVINU JEDINCAOBDOBIE PRENATÁLNEHO VÝVINU (vnútromaternicového, intrauterínneho)Dolný medzník (DM)=počatie, Horný medzník (HM)=pôrod, narodenie.Vývinové úlohy: – zabezpečiť optimálne podmienky organogenézy a psychogenézy, (obdobie formovania organizmu jedinca, vytváranie základov vnútorného prežívania, tvorba a formovanie základnej...

Doplňujúci materiál (vývinová psychológia) I

Doplňujúci materiál (vývinová psychológia) I.obsah:I. Periodizácia vývinu jedinca. II. Modely psychického vývinu (Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg).III. Vývin sebauvedomenia (McCllellandova teória, všeobecne platná klasifikácia). IV. Vývin role podľa pohlavia (rodovej role)V. Fázy vývinu detskej rečiVI....

Terratogény

-Terratogény (faktory (škodlivé), ktoré môžu ovplyvňovať vývin: 1. škodlivosť zo životného prostredia – infekčné ochorenia – rôzne druhy žiarenia (UV, Rtg…) – traumy (nehody) – mechanické poškodenia 2. Psychické faktory – stres – psychická...

PSYCHOANALYTICKÉ A INŠTINKTIVISTICKÉ TEÓRIE

V. VONDRÁČEK a ŠTUDENT predpokladali pri utváraní agresivity na jednej strane vplyv dedičných faktorov, stavu CNS, na druhej strane psychosociálne faktory (frustrácia, úzkosť, patogénne výchovné činitele). K patogénnym výchovným činiteľom zahrňujú najmä nedostatok kladných...

PSYCHOANALYTICKÉ A INŠTINKTIVISTICKÉ TEÓRIE

Behaviorálne teórie agresivityPredstavitelia tzv. YALSKEJ ŠKOLY (DOLLARD, DOOB, SEARS, MILLER, NEAR, MOWRER) prišli s tzv. frustračne agresívnou hypotézou, t.j., že agresia je jediným a základným typom reakcie na frustráciu. Agresia má u každého jedinca...

PSYCHOANALYTICKÉ A INŠTINKTIVISTICKÉ TEÓRIE

H. SELG zdôrazňuje mechanizmy sociálneho učenia pri utváraní návyku útočenia. Selg poukázal na fakt, že príjemné emočné prežívanie, sprevádzajúce úspech, môže samo osebe motivovať učenie s tzv. zástupným posilnením, t.j. ako agresia „dopadla“ u...