Psychológia

PSYCHOANALYTICKÉ A INŠTINKTIVISTICKÉ TEÓRIE

Inštinktivistické chápanie agresivity možno nájsť aj u mnohých neopsychoanalytických autorov, ako MCDOUGALL, TOLLMAN, YOUNG, ktorí pokladajú agresivitu za primárny motív. K. LORENZ je jedným zo zakladateľov etológie. Vo svojom diele Takzvané zlo pokladá agresivitu...

Sociálne prostredie

6. Sociálne prostredie– dokončiť zo skrípt – malá sociálna skupina – delenie (akým spôsobom) – viacero kategórií:– primárne (rodina) – sekundárne (trieda) – umelé – vznikajú za účelom výskumu, experimentu – reálne – vznikajú...

PSYCHOANALYTICKÉ A INŠTINKTIVISTICKÉ TEÓRIE

TEÓRIE AGRESIVITY PSYCHOANALYTICKÉ A INŠTINKTIVISTICKÉ TEÓRIE SIGMUND FREUD sa zaoberal agresiou a agresivitou z troch aspektov. Rôzne formy agresie pokladal za sprievodný jav všetkých fáz psychosexuálneho vývinu človeka. Zároveň pokladal agresiu za jednu z...

Problematika osobnosti v sociálnej psychológii

– sociálna motivácia – motív – dynamická zložka osobnosti, ktorá sa považuje za príčinu konania, za zdroj, podnet správania sa ľudí aj skupín – A. Maslow – „Teória potrieb“ – jeho model hierarchie potrieb:...

Problematika osobnosti v sociálnej psychológii

– druhy postojov: – presvedčenie (názor) – prevláda racionálna zložka – utvárajú sa vedome – vyjadrujú súhlas, nesúhlas, kladný alebo záporný názor – môžu mať rôznu hĺbku – predsudky – dominuje emocionálna (iracionálna) zložka...

Základné asertívne práva

Základné asertívne práva: 1. mám právo posudzovať svoje vlastné myšlienky, správanie, emócie a byť za ne a za ich dôsledky zodpovedný – manipulačná povera – tlak verejnosti, že posudzovať nás majú iní 2. mám...

Problematika osobnosti v sociálnej psychológii

5. Problematika osobnosti v sociálnej psychológii – socializácia – človek je tvor spoločenský a žije v sociálnom systéme, je naviazaný na aktuálne sociálne prostredie – proces sociálneho učenia, prostredníctvom ktorého si človek osvojuje sociálne...

Sociálne správanie

– prosociálne správanie – je zamerané na pomoc a prospech druhých ľudí bez toho, že by sme za to čakali odmenu alebo protislužbu – lat. socius = spoločník, priateľ – prosociálny človek – správa...

Sociálne správanie

– asertívne správanie – zvláštna forma sociálneho správanie, pri ktorej balansujeme pri obrane vlastných práv medzi pasívnym a agresívnym správaním – pasívne správanie – závislé, submisívne, podriaďovanie sa, nevyjadrujeme svoje city – základným motívom...

Sociálne správanie

3. sociálne správanie:– prejavuje sa navonok vo vzťahu medzi ľuďmi– na jeho základe usudzujeme vzťahy medzi účastníkmi sociálnej situácie– každý sociálny systém má vybudované vlastné normy sociálneho správania svojich členov, pričom väčšina členov ich...