Psychológia

Výskumné metódy v psychológii

Výskumné metódy v psychológii:1. Pozorovanie – ide o analýzu činnosti, o analýzu správania jednotlivcov v ich normálnych životných situáciách bez umelého zasahovania výskumníka. Druhy pozorovania:  sebapozorovanie (introspekcia) alebo pozorovanie iných (extrospekcia)  náhodné...

Ďalšie pojmy používané v psychológii

Ďalšie pojmy používané v psychológii: – psychické procesy – vnímanie, predstavy, fantázia, procesy pamäte, riešenie problémov, emócie … – psychické stavy – pozornosť sústredená alebo rozptýlená, stav vzrušenia či kľudu, rôzne nálady … –...

UČITEĽSKÁ PSYCHOLÓGIA

UČITEĽSKÁ PSYCHOLÓGIA Drlíková, E., Ďurič, L., Grác, J., …: Učiteľská psychológia; SPN; Bratislava; 1992Čáp, Jan: Psychologie pro učitele; SPN; Praha; 1980Ďurič, L., Štefanovič, J. a kol.: Psychológia pre učiteľov; SPN; Bratislava; 1973Čáp, J., Mareš,...

Psychológia

Psychológia – najvšeobecnejšie sa vymedzuje ako náuka o psychickej regulácii správania a konania človeka a jeho psychických vlastnostiach. Svoje správanie a konanie, svoju činnosť človek reguluje podľa toho, ako pozná okolitý svet i seba...

PSYCHOLÓGIA – kompletní obsah_1:

Psychológia – obsah Náboženská morálka Formy náboženského prežívania Psychológia a sociológia médií Psychológia osobnosti Vývinová psychológia Motivácia FÁZY VÝVINU DETSKEJ REČI VÝVIN ROLE PODĽA POHLAVIA VÝVIN SEBAUVEDOMENIA (JA, EGA, SELF) L. KOHLBERG (1976) rozpracoval...

PSYCHOLÓGIA – kompletní obsah_2:

Rizikové faktory Abnormalita Koncepcia (hľadiská) normality Psychológia školského veku a poruchy vývinu Vývinová porucha počítania Vývinové poruchy písania Vývinová porucha čítania Špecifické vývinové poruchy učenia Odporúčania pre skúšanie a známkovanie Diskusia o známkovaní Diskusia...