Psychológia

Sociálne správanie

– kooperácia – týka sa prejavov správania sa v skupine – je orientovaná na dosiahnutie spoločného cieľa – kvalita a priebeh sú ovplyvnené:– situačnými faktormi – zloženie skupiny, vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami v skupine,...

Neverbálna komunikácia

6. mimika – oznamovacia funkcia prostredníctvom svalov našej tváre – indetifikácia emócií v tvári – 3 mimické zóny na tvári – oblasť čela a obočia – najčastejšie prejavuje prekvapenie, hnev, zadumanie, premýšľanie – oblasť...

Komunikácia

2. komunikácia:– komunikácia – proces, ktorým sa odovzdávajú a prijímajú určité informácie, výmena významov– sociálna komunikácia – špecifický druh komunikácie medzi ľuďmi, v procese ktorého dochádza k vzájomnému dorozumievaniu sa ľudí, výmene názorov, postojov,...

Komunikácia

– každá skupina je štrukturovaná– v skupine existujú rôzne sociometrické siete a komunikačné kanály– 5 základných sietí podľa zložitosti sociometrickej siete a množstva komunikačných kanálov: 1. reťaz – nie sú všetci navzájom prepojení –...

Neverbálna komunikácia

b. neverbálna komunikácia– zámerné aj nezámerné používanie prostriedkov neverbálneho charakteru k tomu, aby sme sa vzájomne dorozumeli a aby sme sa mohli vzájomne ovplyvňovať a vyjadrovať si vzťahy– verbálna aj neverbálna komunikácia sa navzájom...

Sociálna percepcia

1. sociálna percepcia:= sociálne vnímanie– je to špeciálny prípad percepcie, keď percipovaným objektom je osoba, ktorá je tiež schopná byť v interakcii percipujúcou osobou– vzťah medzi percipujúcim a percipovaným je recipročný– sociálna kognícia –...

Metodológia sociálnej psychológie

3. Metodológia sociálnej psychológie – sociometria – metóda zameraná na zisťovanie sociálno-preferenčných vzťahov v malej soc. skupine – autorom Moreno – primárne zameraná na štruktúru skupiny – podľa Morena – je to metóda nameranie...

Sociálna interakcia

4. Sociálna interakcia – prebieha vždy v rámci spoločnosti– naše správanie nemôže byť pochopené mimo sociálny kontext (kultúrne prostredie, životné prostredie, sociálne skupiny)– kontakt – niečo, čo má menšiu intenzitu ako vzťah – je...

História, vývin sociálnej psychológie

2. História, vývin sociálnej psychológie – ako samostatná veda sa začala SP vyvíjať na prelome 19. a 20. storočia– história SP je rozdelená na 4 etapy:1. do polovice 19. storočia– počiatky už v starovekom...

História, vývin sociálnej psychológie

3. 1908 – 2. svetová vojna– začína sa rozvíjať metodológia sociálnych aj psychologických vied– pozornosť sa začína venovať malým sociálnym skupinám, začína sa s nimi experimentovať– Moreno – zakladateľ sociometrie – opísal techniky sociodráma,...